Six New Members Join RIHE – Spring 2016

We have six new members joining RIHE this spring. We would like to give them a warm welcome!

 

                    12938302_360090437448758_5249525317302034312_n[1]

Research Fellow 

NOMURA, Tomoe

 

 

 

 

12938226_361334873990981_1262218066700379349_n[1]

 

Graduate Students    [Master’s Program in Higher Education]

YU, Yang; WANG, Jia; ZHOU, Xuewen; BO, Xue; FAN, Yizhou